de Josef Kostner

Cun lizënza,
possen pa mo rujené gherdëina tlo da vo?
Savëis bën,
ntlëuta n’ons mparà vel’ d’auter.
Ie ve priëss’ bën bel
sce fussais tan bon
y che pudess’ ve l dì per gherdëina.
Canche nëus ne son plu,
n’ëis plu drë de audì chësc rujené.
Savëis bën,
nëus son mo mpue da zacan,
scusëis bën!
Mo n valgun ani,
po saral bën na fin.

Savon bën, che ne l audieis gën.
Sambën, arëis bën rejon,
l sarà bën drët coche vo ulëis,
coche ëis for ulù.
Mpue de pazienza,
mo n valgun ani.

Śën ntant priessi bën bel,
cun lizënza,
sce pudëss’ mo ve dì chësc per gherdëina;
po uniral bën miec,
ëis’a bën rejon,
sciche l’ëis for abuda
– mo chisc trëi vedli, tlo bën.
I jëuni ve fej pa bën al sënn –
arëis bën mo mpue de pazienza,
cun lizënza!

21 febbraio 2014 – INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

josef kostner